Dne 21.1.2011 spuštěna webová prezentace naší firmy.

Informace


Máte-li  chuť přečíst si podrobnější  informace o našich  službách,  jsou následující řádky připraveny právě pro Vás. 


Geometrické plány


Geometrický plán je neoddělitelnou součástí nebo přílohou právních listin, na jejichž základě se provádí vklady a zápisy do katastru nemovitostí. Geometrický plán je technickým podkladem také pro zobrazení změny v katastrální mapě. Geometrické plány se vyhotovují pro různé účely, mohou to být: 

 • vyznačení budovy nebo změny vnějšího obvodu budovy do katastru nemovitostí 
 • dokončené budovy před kolaudací (novostavby rodinných domů, chaty, garáže, průmyslové a zemědělské objekty…)
 • rozestavěné budovy – zaměřují se zejména pro získání úvěru, musí být znatelné alespoň první nadzemní podlaží 
 • přístavby budov - vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v případě kolaudace dokončené přístavby k původní budově nebo při částečných demolicích budov
 • geometrický plán pro rozdělení pozemku - dochází k rozdělování jednoho nebo více pozemků podle požadavků zadavatele, je zde nutný souhlas stavebního úřadu s navrženým dělením pozemků, který Vám můžeme v případě kladného vyjádření stavebního úřadu zajistit 
 • geometrický plán pro změnu hranice pozemku 
 • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene - tento geometrický plán graficky vyjadřuje rozsah pozemku , na kterém dochází k omezení vlastníka pozemku ve prospěch jiného subjektu, jde např. o přístupy k pozemkům, možnosti oprav a udržování nejrůznějších přípojek apod. 
 • geometrický plán pro doplnění katastru o pozemky vedené dosud ve zjednodušené evidenci - tento geometrický plán slouží k doplnění katastru nemovitostí o pozemky, které byly v 50. a 60. letech 20. století sloučeny do větších půdních celků, tzv. honů a je nutné obnovit jejich hranice a zobrazit je v platné katastrální mapě 
 • geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků - jde o geometrický plán, kterým si vlastník může zpřesnit hranice svého pozemku a tím tak předejít sporům se sousedy, nedílnou součástí tohoto geom. plánu je souhlasné prohlášení s ověřenými podpisy 


Vytyčení hranic pozemků

 • Vytyčení vlastnické hranice představuje stanovení lomových bodů hranice pozemku v terénu. Podkladem pro toto vytyčení může být např. digitální mapa, původní geometrické plány, záznamy podrobného měření změn, dokumentace o vytyčení hranice pozemku podle dříve platných předpisů, digitalizovaná mapa, analogová mapa, popřípadě jiný mapový podklad. Lomové body hranice se označují předepsaným způsobem (plastovými znaky, kamennými mezníky, hřeby …) S výsledkem vytyčení musí geodet seznámit vlastníky všech parcel, ne jejichž hranici se vytyčené lomové body nacházejí. Dokumentace o vytyčení se zakládá na katastrálním úřadě a geodet ji předává také všem zúčastněným stranám. 


 • Aby souřadnice vytyčených lomových bodů byly zapsány do katastru nemovitostí a byly i v budoucnosti nezpochybnitelné všemi vlastníky sousedních pozemků, je nutno vyhotovit geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice, jehož nedílnou součástí je souhlasné prohlášení o shodě na vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranici. Vytyčení hranic pozemků je vhodné zejména v případech, kdy není hranice pozemku jeho majitelům vůbec známa nebo její průběh není zcela jasný. V případech koupě pozemků, oplocování pozemků, a převodech pozemků na právní nástupce je možno vytyčením vlastnickým hranic předejít budoucím možným problémům a komplikacím. 


Geodetické práce ve výstavbě

 • Zahrnují zejména polohopisné a výškopisné zaměření pozemku určeného k zastavění, které slouží zejména jako podklad pro projektanta. Dále se provádí vytyčování staveb, různá kontrolní měření v průběhu výstavby a po dokončení stavby je nutno provést zaměření skutečného provedení stavby. 


Právní servis a poradenství v oboru katastru nemovitostí

 • při řešení Vašich záměrů v oblasti nemovitostí Vám vždy poskytneme poradenství 
 • zajistíme majetkoprávní vypořádání geometrických plánů tj. sepsání smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí, vypracování znaleckých posudků a daňových přiznání
 • zajistíme souhlas s dělením nebo scelením pozemků 
 • zajistíme zápisy nových budov do katastru nemovitostí 
 • vyhotovíme ověřené kopie geometrických plánů